REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ R4R Leasing Sp. z o.o. USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1
Postanowienia ogólne

1.
Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem internetowym r4r.pl/pl/. Regulamin określa także prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika.

2.
Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem oraz przestrzegać niniejszego regulaminu w czasie korzystania z Usługi.

3.
Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 2
Definicje

Jeżeli nic innego nie wynika z treści poszczególnych postanowień, terminy pisane w Regulaminie wielką literą, mają następujące znaczenie:

1) Regulamin
– niniejszy regulamin świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną;

2) Serwis lub Portral
– serwis internetowy identyfikowany następującą nazwą domenową https://r4r.pl/pl/ administrowany przez Usługodawcę, przeznaczony do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;

3) Administrator/Usługodawca
– R4R Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Litewskiej 1, Warszawa 00-581, KRS 0000600776

4) Użytkownik
– każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu;

5) Konto
– przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

6) Login
– indywidualna i niepowtarzalna nazwa umożliwiająca identyfikację Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana w trakcie Rejestracji w Serwisie;

7) Polityka Prywatności
– dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu.

8) Rejestracja
– proces tworzenia Konta przez Użytkownika;

9) Umowa
– umowa zawierana drogą elektroniczną między Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usługi w Serwisu zgodnie z Regulaminem dotyczącym wybranej Usługi.

§ 3
Wymagania techniczne

1.
W celu otrzymywania Usługi użytkownik musi być wyposażony w odpowiednie urządzenia końcowe (telefon, komputer, tablet) wraz z połączeniem do Internetu.

2.
Użytkownik musi posiadać adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania Usługi oraz możliwość jej odczytu. 

3.
Z Konta można korzystać za pomocą dowolnej przeglądarki stron internetowych. 
Do właściwego działania Konta niezbędna jest obsługa JavaScript w przeglądarce internetowej oraz zgoda użytkownika na używanie plików cookies. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagane jest korzystanie z jednej z przeglądarek: [MSIE 7 i wyższe, Firefox 3.x i wyższe, Opera 9.x i wyższe, Chrome i Safari 4.x i wyższe, a także wtyczka multimedialna Flash 9 lub Silverlight 3 lub nowsza].

4.
Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych usług oraz dokument Polityka Prywatności Współadministratorów dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie: polityka prywatności.

§ 4
Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

1.
Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może uzyskać informacje na temat Usługodawców, oferowanych przez niego usług oraz usług polegających na najmie instytucjonalnym nieruchomości przez podmioty powiązane ze Współadministratorami. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może także wypełnić i przesłać Usługodawcom wiadomość mailową.

2.
Zakres dostępu do usług wskazanych w ust. 1 może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniony przez Usługodawców bez podawania przyczyn. O każdej takiej zmianie Usługodawcy poinformują Użytkowników.

3.
Korzystanie oraz rejestracja Konta przez Użytkowników z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

4.
Zawarte w Serwisie informacje o usługach świadczonych przez Usługodawców nie stanowią oferty handlowej.

§ 5
Rejestracja i konto

1.
Rejestracja następuje poprzez: 

a) wypełnienie przez Użytkownika formularza Rejestracji dostępnego 
w Serwisie poprzez uzupełnienie wskazanych w nim pól informacyjnych;

b) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

c) przesłanie przez Współadministratorów widomości z prośbą o aktywację Konta na podany w formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika;

d) aktywację Konta poprzez kliknięcie przez Użytkownika w link zamieszczony w wiadomości przesłanej przez Współadministratorów.

2.
Podczas procedury Rejestracji podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu założenia Konta niezbędne jest podanie podczas Rejestracji imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika oraz wybór Loginu i Hasła.

3.
Użytkownik może utracić możliwość posługiwania się Loginem podanym 
w formularzu Rejestracji, jeżeli aktywacja Konta nie zostanie dokonana 
w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. 

4.
Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. 

5.
Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

6.
Użytkownik obowiązany jest chronić swoje Hasło i nie udostępniać go innym Użytkownikom i osobom trzecim. 

7.
Użytkownik obowiązany jest powiadomić niezwłocznie Współadmnistratorów w razie powzięcia wiedzy o tym, że osoba trzecia weszła w posiadanie Hasła. W braku powiadomienia, Użytkownik Zarejestrowany może ponosić ryzyko związane z korzystaniem przez osobę trzecią z jego Konta. 

8.
Świadczenie usług przez Usługodawców w ramach konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected].

§ 6
Warunki korzystania

1.
Usługodawcy zastrzegają, iż Serwis jako strona internetowa oraz zamieszczone na niej zdjęcia i grafiki, w tym logo Współadministratorów, a także oprogramowanie użyte do budowy Serwisu objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie prawnej.

2.
Pobieranie, wykorzystywanie, dalsze rozpowszechnianie, przedrukowywanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie (w tym formie elektronicznej), przetwarzanie w całości lub w części, w celach innych niż prywatne, za wyjątkiem zapoznawania się z informacjami i korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wymaga pisemnej zgody Usługodawców. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.

3.
Użytkownicy zobowiązują się nie podejmować działań mających na celu lub mogących wpłynąć na poprawne działanie Serwisu.

4.
Usługodawcy nie biorą odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach internetowych podmiotów trzecich, do których linki znajdują się w Serwisie.

§ 7
Dane osobowe

1.
Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu, w tym w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail, będą przetwarzane przez Usługodawców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.
Konto w serwisie podlega ochronie prawnej, a Współadministratorami danych osobowych, o których mowa w ust. 1 są Usługodawcy. 

3.
Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych przetwarzanych przez Współadministratorów, prawo do poprawiania swoich Danych Osobowych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania i ich usunięcia. Użytkownik ma również prawo dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

4.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy zwrócić 
się z odpowiednim żądaniem na adres [email protected]

5.
Współadministratorzy nie udostępniają w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, Danych Osobowych Użytkownika innym administratorom danych bez podstawy prawnej nakazującej Współadministratorom takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby Dane Osobowe były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi wydanymi 
na jej podstawie. 

6.
Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, który wypełnił i przesłał formularz znajdują się w Polityce Prywatności polityka prywatności.

§ 8
Funkcjonowanie Serwisu

1.
Obowiązkiem Usługodawców jest dbałość o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Użytkowników celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich jak również przed ich przekazywaniem odpłatnym lub nieodpłatnym.

2.
Zgromadzone dane Użytkowników Serwisu mają być udostępnione wyłącznie organom lub instytucjom uprawnionym do tego z mocy przepisów prawa, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

3.
Usługodawcy dołożą wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Niemniej jednak w Serwisie mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Usługodawcy postarają się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

4.
Aby rozwijać Serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Usługodawcy dbają o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników. W tym celu, w miarę możliwości, przerwy te będą przypadały na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Usługodawcy poinformują Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.

4.
Współadministratorzy nie ponoszą odpowiedzialności:

a) za zakłócenia w Serwisie nie leżące po ich stronie lub spowodowane siłą wyższą;

b) za szkody spowodowane przez Użytkowników a wynikające z niewłaściwego korzystania z Serwisu;

c) za prawdziwość, rzetelność lub autentyczność informacji podanych przez Użytkownika w Serwisie;

d) za skutki wykorzystania przez Użytkowników pobranych informacji;

e) za wszelkie skutki związane z nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu;

f) za utratę danych przez Współadministratorów związanych z awarią sprzętu;

g) za przetwarzanie przez Użytkownika dla osób trzecich danych, w sposób niezgodny z przepisami dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych;

h) za szkody wynikłe z wykorzystania hasła Użytkownika przez osobę trzecią, chyba że wejście w posiadanie hasła nastąpiło z wyłącznej winy Usługodawców.

6.
Usługodawcom przysługuje prawo do wyłączenia Serwisu (całkowitego lub częściowego), bez powiadamiania Użytkowników, o ile czynność ta związana jest z prowadzoną konserwacją lub działaniami zmierzającymi do modyfikacji usług albo możliwością występowania zdarzeń zagrażającymi prawom lub interesom Użytkowników i Usługodawców.

7.
Współadministratorzy mogą przenieść swoje prawa i obowiązki związane z Serwisem bez zgody Użytkowników.

§ 9
Reklamacje

1.
Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz poszczególnych usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Usługodawców należy zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając e-mail na adres [[email protected]].

2.
Reklamacja musi zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, wskazywać przyczynę reklamacji i żądanie Użytkownika dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

3.
Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji. O decyzji Użytkownik zostanie poinformowany na podany przez niego adres e-mail. 

4.
Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia uważa 
się za uznanie zasadności reklamacji.

5.
Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Współadministratorów, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10
Postanowienia końcowe

1.
Do świadczenia przez Usługodawców usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

2.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawców za pośrednictwem Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3.
Niniejszy Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony przez Usługodawców. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników udostępniając nową treść regulaminu na Serwisie.

4.
Wszelkie pytania związane z ochroną danych osobowych należy kierować a adres e-mail [email protected].

5.
Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 12 Października 2020 roku.